Regulamin Programu Lojalnościowego

REGULAMIN Programu Lojalnościowego
Face & Body Institute Poczucie Piękna Magdalena Rycerz-Pal

 

I. OGÓLNE ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 1. Organizatorem programu lojalnościowego jest podmiot wskazany w punkcie 1 załącznika 1 do Regulaminu.
 2. Program lojalnościowy/Program - działanie mające na celu nagradzanie Uczestników którzy w szczególności dokonują zakupu towarów lub usług u Organizatora, a także promują Organizatora w sposób określony w Regulaminie. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i trwa w okresie wskazanym w punktach 2 i 3 załącznika 1 do Regulaminu.
 3. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
 4. Uczestnik - każda osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub inny podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, który przystąpił do Programu na zasadach opisanych w Regulaminie.
 5. Konto Uczestnika - indywidualne konto w zakresie Programu dostępne pod adresem wskazanym w punkcie 4 załącznika 1 do Regulaminu., na którym rejestrowane są wszystkie aktywności, powodujące naliczanie lub odliczanie punktów, gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu.
 6. Stan konta - ilość zgromadzonych przez Uczestnika punktów.
 7. Nagroda - usługa, towar lub inne świadczenie, które Organizator umieścił w katalogu nagród w załączniku numer 3 do Regulaminu, na które można wymieniać zgromadzone w Programie punkty.

II. UCZESTNICTWO

 1. Przystąpienie do Programu następuje poprzez zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa w programie, akceptację Regulaminu oraz aktywowanie Konta Uczestnika przez Organizatora. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie może mieć formę pisemną lub elektroniczną.
 2. W przypadku zgłoszenia chęci udziału w Programie w formie elektronicznej Uczestnik Programu otrzyma na podany przez niego w trakcie zgłoszenia adres e-mail lub numer telefonu potwierdzenie przystąpienia do Programu lojalnościowego.
 3. Organizator ma prawo nadać swojemu klientowi status Uczestnika Programu. W takim przypadku Organizator ma obowiązek zapewnić Uczestnikowi możliwość zapoznania się z Regulaminem Programu.
 4. Uczestnik ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowane oświadczenie w siedzibie Organizatora lub za pośrednictwem Konta Użytkownika. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
 6. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
 7. Uczestnik programu może sprawdzić swój Stan Konta w siedzibie Organizatora lub na swoim Koncie Uczestnika.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 1. Po zakończeniu procesu realizacji zapłaty przez Uczestnika Programu za towary lub usługi Organizatora, a także po skutecznym dokonaniu promocji Organizatora przez Uczestnika lub w innych przypadkach określonych Regulaminem, następuje uznanie Konta Uczestnika punktami. Lista premiowanych aktywności wraz z liczbą punktów za nie przysługujących znajduje się w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 2. Punkty gromadzone za premiowane aktywności ewidencjonowane są na Koncie Uczestnika.
 3. Uczestnik może sprawdzać historię zmian Stanu Konta na swoim Koncie Uczestnika.
 4. Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą aktywność.
 5. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.
 6. Organizator ma prawo skorygować Stan Konta Uczestnika, jeśli punkty zostały przyznane nieprawidłowo.
 1. Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.

IV. ZASADY WYMIANY PUNKTÓW NA NAGRODY

 1. Zebrane w Programie punkty Uczestnik może wymieniać na nagrody.
 2. Lista nagród wraz z ilością punktów niezbędnych do ich odebrania stanowi załącznik numer 3 do regulaminu.
 3. Nagrody należy odbierać w siedzibie Organizatora.
 4. Uczestnik powinien zgłosić Organizatorowi chęć odbioru nagrody, minimum 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru. Brak zgłoszenia we wskazanym terminie może skutkować niedostępnością danej nagrody w siedzibie Organizatora.
 5. Zgłoszenia chęci odbioru nagrody można dokonać za pośrednictwem Konta Uczestnika, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 6. Odebranie nagrody skutkuje zmniejszeniem Stanu Konta Uczestnika o ilość punktów niezbędnych do odebrania wybranej nagrody.
 7. Organizator ma prawo poprosić Uczestnika o pisemne potwierdzenie odbioru nagrody w chwili jej wydania.

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Organizator.
 2. Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres.
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dla celów realizacji i uczestnictwa w Programie. W tym między innymi Uczestnikowi będą przesyłane informacje o zmianie Stanu Konta, możliwości zdobycia dodatkowych punktów.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Programie.
 5. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie, dane osobowe uczestnika są usuwane.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji drogą mailową na adres wskazany w punkcie 1 załącznika 1 do Regulaminu. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni.
 2. Organizator ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez przesłanie informacji w zakresie Konta Uczestnika oraz umieszczenie ogłoszenie ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora. Termin zakończenia Programu, zostanie podany, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni. Po zakończeniu Programu wymiana Punktów nie będzie możliwa.
 3. Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora nowej wersji regulaminu oraz indywidualne powiadomienie każdego Uczestnika drogą elektroniczną pod wskazanym w Koncie Uczestnika adresem email. Jeśli Uczestnik w ciągu 14 dni od ogłoszenia zmian nie zgłosi braku akceptacji przyjmuje się, że Uczestnik zmiany zaakceptował. Uczestnicy nie akceptujący zmian w Regulaminie nie będą mogli dalej korzystać z Programu jednak zgromadzone punkty będą mogli wykorzystać na dotychczasowych warunkach.
 4. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną Programu Lojalnościowego, właściwe jest prawo polskie.
 5. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Załącznik numer 1 - Organizator Programu Lojalnościowego, data rozpoczęcia i data zakończenia
 2. Załącznik numer 2 - Nagradzane aktywności w Programie Lojalnościowym
 3. Załącznik numer 3 - Nagrody
 4. Załącznik numer 4 - Wyjątki w stosowaniu standardowego przelicznika programu dla usług oraz standardowego przelicznika programu dla towarów

 

Załącznik numer 1 - Organizator Programu Lojalnościowego, data rozpoczęcia i data zakończenia

 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest: Face & Body Institute Poczucie Piękna Magdalena Rycerz-Pal , Al. Armii Krajowej 4B/5 , 50-541 Wrocław , email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Data rozpoczęcia Programu Lojalnościowego to: 2020-09-06
 3. Data zakończenia Programu Lojalnościowego to: Program Lojalnościowy prowadzony jest na czas nieoznaczony

 

Załącznik numer 2 - Nagradzane aktywności w Programie Lojalnościowym

 1. Organizator w ramach prowadzonego przez siebie Programu nagradza Punktami następujące aktywności:
  1. Przystąpienie do programu lojalnościowego – 100 pkt.
  2. Zakup usług (Transakcja) – Każdy 1,00 zł wydany na zakup usług zostanie wynagrodzony przez Organizatora 4 pkt. (Przelicznik 1,00 zł = 4 pkt stanowi standardowy przelicznik programu dla usług). Wyjątek w stosowaniu standardowego przelicznika stanowią usługi ujęte w załączniku numer 4.
  3. Zakup towarów (Transakcja) – Każdy 1,00 zł wydany na zakup towarów zostanie wynagrodzony przez Organizatora 1 pkt. (Przelicznik 1,00 zł = 1 pkt stanowi standardowy przelicznik programu dla towarów). Wyjątek w stosowaniu standardowego przelicznika stanowią towary ujęte w załączniku numer 4.
  4. Skuteczne Polecenie Organizatora - 500 pkt (Punkty przyznawane są osobie Polecającej jak i Poleconej).
  5. Z okazji urodzin - 200 pkt.
  6. Napisanie komentarza - 50 pkt.
  7. Publikacja komentarza - 10 pkt.

 

Załącznik numer 3 – Nagrody

NAGRODA

PUNKTY

DOPŁATA

Masło do ciała KANU - 50g /różne rodzaje/

2790

-

Masło do ciała KANU - 190g /różne rodzaje/

6990

-

DETOXIFYING DAY CREAM REGULAR 50 ML- JEDWABISTY KREM

10990

110 zł

IMMEDIATE CALMING SERUM SOS 30 ML- SERUM ŁAGODZĄCE

10990

110 zł

DETOXIFYING DAY CREAM RICH 50 ML- JEDWABISTY KREM

11990

120 zł

ANTI-WRINKLE/ ANTI-DRYNESS SERUM 30 ML- SERUM PRZECIWZMARSZCZKOWE

12990

130 zł

TOTAL REGENERATING NIGHT CREAM RICH 50 ML- JEDWABISTY KREM

14490

145 zł

TOTAL REGENERATING NIGHT CREAM REGULAR 50 ML- JEDWABISTY KREM ​​

14990

145 zł

ABSOLUTE SERUM GLOBAL ANTI AGING 360° 30 ML- SERUM LIFTUJĄCE

15900

160 zł

ADVANCED LIFT THERAPY CU-X- SERUM LIFTUJĄCE 2X10ML

15990

160 zł

ADVANCED RADIANCE THERAPY CU-X- SERUM ROZŚWIETLAJACE 2X10ML

15990

160 zł

Bon o wartości 20 PLN - na dowolne usługi

3390

-

Bon na refleksoterapię stóp

4800

-

Bon na masaż pleców

5550

-

Bon na 1-godzinny zabieg maderoterapii

5900

-

Bon na zabieg fotoodmładzania dłoni

5900

-

Bon na zabieg opalania natryskowego TanExpert

6000

-

Bon na masaż całego ciała prawdziwą czekoladą

6390

-

Bon o wartości 50 PLN - na dowolne usługi

6390

-

Bon na zabieg 1-godzinny - LIPOMAX na ciało

7200

-

Bon na masaż twarzy Gua Sha

7990

-

Bon na liftingujący masaż twarzy KOBIDO

8800

-

Bon na 1,5-godzinny zabieg maderoterapii

8900

-

Bon na zabieg Body Sculpt - na 1 okolicę zabiegową

9000

-

Bon na zabieg RF na twarz, szyję i dekolt

9600

-

Bon na liftingujący masaż twarzy KOBIDO + intensywne odżywienie

10800

-

Bon o wartości 100 PLN - na dowolne usługi

11790

-

Bon na zabieg Terapii Wodorowej

11900

-

Bon na rytuał ciała SPA - Maroko

12000

-

Bon na zabieg Body Sculpt - na 2 okolice zabiegowe

13000

-

Bon na zabieg laserowy Black Doll

14400

-

Bon na zabieg laserowy ND YAG - plaster miodu

14400

-

Bon na zabieg fotoodmładzania laserowego twarzy

14400

-

Bon na zabieg na twarz - Geneo

15900

-

 

Załącznik numer 4 - Wyjątki w stosowaniu standardowego przelicznika programu dla usług oraz standardowego przelicznika programu dla towarów

Brak wyjątków.

Nasi partnerzy